ביטוחים

ביטוח אלמנטרי

ביטוח רכב

ביטוח חובה - ביטוח שיש חובה לעשותו על פי החוק. ביטוח עבור נזקי גוף העלולים להיגרם לנהג, לנוסעי הרכב או לאנשים שמחוץ לרכב בתאונת דרכים.

ביטוח מקיף - ביטוח עבור נזקי רכוש העלולים להיגרם לכלי הרכב בשל מקרים המפורטים בפוליסה כתוצאה מתאונה כלשהי ולאחריות חוקית כלפי צד שלישי בגין נזקי רכוש.

ביטוח צד ג' - ביטוח אחריותו החוקית של בעל הרכב עבור נזקי רכוש של צד שלישי שנגרמו על ידי הרכב המבוטח.

ביטוח דירה

ביטוח מבנה - ביטוח עבור נזקים העלולים להיגרם למבנה הדירה כגון: נזקי אש, ברק, רעם, התפוצצות ועוד.

ביטוח תכולה - ביטוח עבור נזקים העלולים להיגרם לתכולת הדירה כגון: נזקי שריפה, פריצה, מים ועוד.

ביטוח עסקים

מגוון פתרונות עבור ביטוח עסק כגון: ביטוח מבנה, ביטוח רכוש, ביטוח חבויות, ביטוח אחריות מקצועית ועוד.

ביטוח נסיעות לחו"ל

ביטוח עבור הוצאות רפואיות, נזק או אובדן לרכוש העלולים להיגרם מחוץ לגבולות המדינה.


ביטוח חיים

ביטוח בריאות

ביטוח עבור טיפול רפואי בעת מחלה. ביטוח בריאות פרטי מאפשר בחירת הרופא, המקום והזמן המתאים לקבלת הטיפול.

ביטוח סיעודי

אדם נחשב לסיעודי אם אינו מסוגל לבצע פעולות בסיסיות ויומיומיות באופן עצמאי, במלואן או בחלקן (לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על הסוגרים, ניידות). ביטוח סיעודי מבטיח פיצוי חודשי שמטרתו לממן טיפול במבוטח הסיעודי, בביתו או במוסד סיעודי, בהתאם לצרכיו האישיים של המבוטח.

ביטוח מנהלים

תוכנית המשלבת חסכון לגיל פרישה וכיסוי ביטוחי למקרה פטירה מוקדמת ואובדן כושר עבודה. ביטוח מנהלים נערך לעובדים שכירים באמצעות מעביד ומימונו בא מכספי פיצויים ותגמולים שמופקדים על ידי המעביד והעובד במשך שנות הביטוח.

קרן פנסיה

קרן הפנסיה נועדה לשלם לעובד שפרש מעבודתו, או לשאיריו תשלומים תקופתיים, לאחר תקופת אכשרה מתאימה.

ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא בא להבטיח את פרעון המשכנתא במקרה של פטירת הלווה בטרם עת.

אובדן כושר עבודה

חוסר יכולתו של מבוטח להמשיך לעסוק במקצועו ועיסוקו, או בעיסוק סביר אחר המתאים להשכלתו, הכשרתו וניסיונו, כתוצאה מתאונה או מחלה.


פיננסים

קרן השתלמות

קרן השתלמות היא קופת חיסכון אשר מעניקה הטבות מס בהפקדה ופטורה ממס על רווחי ההון בעת המשיכה (עד תיקרה) החל מתום 6 שנות חסכון.

קופת גמל

שם כולל לכל חברה, אגודה שיתופית או תאגיד, שהוקמו לפי חיקוק מיוחד ונועדו לתשלום קיצבה, פיצויים, חופשה או כל תשלום דומה אחר שאושר על ידי מס הכנסה, והן מתנהלות על פי תקנות מס הכנסה.
קופת הגמל הינה בעלת מעמד משפטי פורמלי, הנפרד מהחברה המעסיקה. קיימת השתתפות סדירה בתשלומים לקופה. קיים חשבון פרטי לכל חבר שבו נזקפים בקביעות הסכומים שהוא עצמו מפריש וכן אותו חלק מהשתתפות המעביד, וכן קיימת התחייבות חוזית באשר לצורת תשלומי הגמל.Created & Powered by
IDO M. TRADING LTD.